a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Testovanie kandidátov a zamestnancov

Základné testovanie

Jednoduché základné preverenie z hľadiska analýzy pracovného potenciálu hodnotenej osoby – to znamená, že hodnotí skutočnú schopnosť kandidáta alebo zamestnanca produkovať vo vzťahu k danej pracovnej pozícii. Overenie produktivity poskytuje priame informácie o dosahovanej produkcii.

 

Screening

Služba Screening sa vykonáva na vytipovanej množine preverovaných kandidátov na pracovnú pozíciu v jednej jednotke času na jednu pracovnú pozíciu. Screening nie je možné preniesť na inú skupinu a inú pracovnú pozíciu. Je to rýchla a jednoduchá služba. Výsledok, ktorý je dodávaný objednávateľovi, je jednoznačné písomné odporučenie prijať alebo neprijať kandidátov na dané pracovné miesto, podložené faktami. Neposkytujeme objednávateľovi žiadne „možno“.

 

Personálny audit

Audit je hĺbková analýza zamestnancov. Výsledky sú dodané objednávateľovi v písomnej forme, ako aj osobne vyhodnotené objednávateľovi a taktiež zamestnancovi. Okrem vyhodnotenia sa odporučí aj rozvojový program pre každého hodnoteného zamestnanca.

Organizácia sa skladá z jednotlivcov. Na to, aby bola firma úspešná potrebuje mať jedincov, ktorí v prvom rade vedia, ako získať výsledky a v druhom rade vedia, ako tieto výsledky pomáhajú zvyšku firmy. Jediným účelom auditu personálu, ktorý robí Performia je: Pomôcť zamestnancovi zvýšiť jeho osobnú produkciu a tým pádom pomôcť zlepšiť produktívnosť celej firmy. 

Postup: Každý zamestnanec vyplní zvolenú batériu testov a/alebo dotazníkov. Hodnotiteľ Performie sa následne na to osobne s ľuďmi stretne, prejde s nimi cez výsledky a dá im tipy a nástroje na to, ako by mohli zlepšiť svoje výsledky v práci.  Hodnotiteľ, ktorý má výsledky s nimi potom stručne oboznámi manažéra vašej firmy. Toto v sebe zahŕňa rady ohľadom toho, ako môže manažér aj naďalej pomôcť hodnotenému zamestnancovi stať sa ešte viac produktívnym a úspešným v práci.

Pre zamestnanca je toto veľmi hodnotný proces vzhľadom na to, že mu to pomôže: 
•    pochopiť ako v práci dosiahnuť viac,
•    pochopiť ako môže prekonať osobné bariéry, ktoré mu môžu brániť pri dosahovaní  
      lepších výsledkov,
•    pochopiť ako môže dosiahnuť vo svojej kariére viac.

Pre manažérov je to veľmi hodnotný proces, ktorý im pomôže:
•    dosiahnuť lepšie výsledky u svojich zamestnancov,
•    pochopiť to, ako ich dokážu na pracovisku lepšie viesť.